Czy tylko przedawnienie może uratować mnie od nakazu zapłaty?


Opublikowano oW niedawnej sprawie, którą otrzymał nasz serwis, PRESCO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie udowodnił, że jest wierzycielem pozwanego przedsiębiorcy. Fundusz twierdził, iż nabył przysługującą bankowi wierzytelność na podstawie umowy cesji, jednakże do swojego pozwu zapomniał dołączyć załączników do tej umowy. Z treści tej umowy wynikało, iż załączniki stanowią jej integralną część. Ponadto umowa cesji posługiwała się pojęciem „portfela wierzytelności”. Nie było jednak wiadomo, czym jest ten „portfel wierzytelności” i jakie wierzytelności wchodzą w jego skład, gdyż informacje te zawierały wspomniane załączniki do umowy. Przedstawiony przez powoda dowód był więc niekompletny. Na podstawie informacji zamieszczonych przez powoda w pozwie nie można było stwierdzić, czy w skład wierzytelności objętych umową cesji rzeczywiście wchodziła wierzytelność przysługująca bankowi wobec naszego klienta. Ponadto powód nie wykazał, czy cena wskazana w umowie cesji została rzeczywiście zapłacona oraz czy osoby, które podpisały się na tej umowie, były odpowiednio umocowane. Nie zostało więc udowodnione, czy sam przelew wierzytelności został skutecznie dokonany.

Dodać należy, że roszczenie, z którym powód – profesjonalna firma windykacyjna – wystąpił do sądu, nie było przedawnione. Sąd wydał nakaz zapłaty, ale po naszym sprzeciwie, pomimo faktu nieprzedawnienia roszczenia udało się sprawę wygrać i nasz klient uniknął konieczności spłaty zadłużenia. W tym przypadku wystarczyło podnieść kilka zarzutów związanych z nieudowodnieniem roszczenia, a także brakiem legitymacji procesowej powoda, by wygrać sprawę. Wbrew pozorom, firmy windykacyjne, choć są profesjonalistami, często popełniają podobne błędy. Często też zdarza się, że tego rodzaju niedociągnięcia procesowe wynikają nawet nie z błędu prawników przygotowujących pozew, i prowadzących postępowanie w imieniu NSFIZ, ale z tego, że taki jest przyjęty model działania dla danego portfela wierzytelności zakupionych przez dany NSFIZ. Niektóre portfele wierzytelności obliczone są na szybki zysk przy założeniu bierności strony pozwanej. Dlatego apelujemy: „nie bądź bierny! Dowiedz się na co możesz liczyć w swojej sprawie”!


Radosław Owczarkowski

Komentarze: (1)Otrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook