BLOG POŚWIĘCONY PROBLEMATYCE NAKAZÓW ZAPŁATY

2015-08-05

Czy tylko przedawnienie może uratować mnie od nakazu zapłaty?

autor Radosław Owczarkowski

W niedawnej sprawie, którą otrzymał nasz serwis, PRESCO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie udowodnił, że jest wierzycielem pozwanego przedsiębiorcy. Fundusz twierdził, iż nabył przysługującą bankowi wierzytelność na podstawie umowy cesji, jednakże do swojego pozwu zapomniał dołączyć załączników do tej umowy. Z treści tej umowy wynikało, iż załączniki stanowią jej integralną część. Ponadto umowa cesji […]

Cały wpis


Facebook