Wygrywamy z mBankiem w sprawach UNWW


Opublikowano o


Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Na rzecz naszych klientów – małżeństwa Państwa Ł. z Wrocławia wygraliśmy w I instancji proces z mBank SA o zwrot świadczeń pobranych przez Bank z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. mBank musi zapłacić ponad 13.000 zł należności głównej i koszty procesu. Korzystny dla naszych klientów wyrok został wydany w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w czerwcu 2017 roku.

 

O co chodzi w UNWW?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW) było sposobem banków na to, aby móc proponować kredyty osobom, które nie dysponowały wkładem własnym na swoje wymarzone mieszkanie. Działo się to w latach 2005 – 2010. Banki miały bowiem obowiązek, zgodnie z wytycznymi KNF, aby domagać się od kredytobiorców co najmniej 20 % wkładu własnego kupowanego na kredyt mieszkania. UNWW było sposobem na obejście tych wymogów i na możliwość zaoferowania kredytu także tym, którzy wkładem własnym nie dysponowali, albo posiadane pieniądze woleli włożyć np. w wyposażenie nowego lokum. Kredytobiorca nie musiał mieć w ogóle wkładu własnego, o ile zgodził się na ubezpieczenie niskiego (lub wręcz zerowego) wkładu własnego. I tak to działało. Umów takich podpisano w sumie kilkadziesiąt tysięcy.

Nasza sprawa

W sprawie małżonków Ł. mieliśmy następującą sytuację. Umowa kredytu mieszkaniowego, jaką zaciągnęli oni w mBanku w § 3 ust. 3 przewidywała, że :

 

“Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Allianz Polska TU S.A. na 36-miesięczny okres ubezpieczenia. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznemu przedłużeniu, przy czym okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 180 miesięcy licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu.”

Przy czym, niemalże identyczna klauzula dotycząca ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach kredytu hipotecznego stosowanych przez mBank SA (Multibank SA) już wcześniej została wpisana decyzją Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn akt XVII AmC 2600/11) do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez UOKIK. Wpisu dokonano pod numerem 6068, a sama klauzula brzmi:

“Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,50% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie, tj. […] oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji”.

W przedłożonej do rozpoznania sprawie, Sąd musiał zbadać czy:

 1. umowa była zawarta z konsumentem,
 2. kwestionowane postanowienie umowy nie zostało uzgodnione indywidualnie,
 3. kwestionowane postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy,
 4. kwestionowane postanowienie sformułowane jest w sposób jednoznaczny,

Sąd w tej sprawie nie miał wątpliwości. Prawa konsumentów zostały naruszone przez wprowadzoną do umowy klauzulę UNWW. Konsument nie miał możliwości negocjowania treści tej klauzuli, a faktycznie stawiała ona konsumenta w bardzo trudnej sytuacji. Sąd wskazał, że zastosowana klauzula godzi w równowagę kontraktową stron. Naruszone zostały bowiem takie szczególne wartości, które powinny cechować stosunki przedsiębiorcy z konsumentem jak szczerość, zaufanie, szacunek wobec partnera, lojalność i uczciwość. Postanowienia umowne, które kształtują stosunek prawny z konsumentem z naruszeniem tych wartości, należy, zdaniem Sądu, zawsze traktować jako sprzeczne z dobrymi obyczajami. Sąd stwierdził także, że kluczowa dla sprawy klauzula nie jest wystarczająco konkretna i jednoznaczna, nie daje bowiem konsumentowi dostatecznych informacji o tym na czym polega jego świadczenie, na jakich podstawach zostało oparte i jakie są główne cechy zobowiązania obu stron umowy w zakresie dotyczącym UNWW.

Korzystne rozstrzygnięcia w podobnych sprawach nie są rzadkością, ale prowadząc postępowanie trzeba pamiętać o tym, że samo występowanie klauzuli w rejestrze UOKIK jest niewystarczające. W procesie trzeba udowodnić abuzywność klauzuli wobec konkretnego konsumenta. Ciężar dowodu spoczywa na powodzie. który występuje w sprawie przeciwko bankowi. Kluczową sprawą jest poprawne przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadków oraz właściwy wywód prawny zawarty w pozwie i kolejnych pismach procesowych.

Wiele takich spraw

Szacuje się, że takich umów kredytowych zawierających ubezpieczenie niskiego wkładu własnego może być 50 – 100 tysięcy. Jeżeli Tobie też co 3 lata bank potrąca z konta lub potrącał dawniej pieniądze na ubezpieczenie, zainteresuj się sprawą. Możesz odzyskać całkiem pokaźną kwotę.

Prowadzimy postępowania w sprawach UNWW wpisywanych do umów kredytowych mBanku, Multibanku, Milenium Banku oraz Banku PKO BP SA.

Nasza kancelaria mieści się we Wrocławiu, ale nie musisz być z Wrocławia, żeby skorzystać z naszych usług.
Aby ruszyć ze sprawą potrzebujemy:

 1. umowę kredytową,
 2. potwierdzenie obciążania konta opłatami UNWW.

Dokumenty możesz przesłać do nas mailem: biuro@mamnakaz.pl

Możesz także je dostarczyć osobiście na adres: ul. Ostrowskiego 9, 53-239 Wrocław.


Radosław Owczarkowski

Komentarze: 7


 • Bardocha 20 lipca 2017 o 12:44

  Ciekawy artykuł. Kiedyś pewnie się wezmę za moje UNWW. Teraz płacę i płaczę… A tak przy okazji ile kosztuje pomoc prawnika w takiej sprawie?

  Odpowiedz

  • Radosław Owczarkowski 21 lipca 2017 o 11:07

   Rozliczamy się za sukces. Jedyna opłata wstępna to honorarium za pierwsze spotkanie 150 zł. Pod uwagę musi Pani jednak wziąć także opłatę sądową, którą uiszcza się na konto sądu za przyjęcie sprawy do rozpoznania – to jest opłata wynosząca 5% wartości przedmiotu sporu. W UNWW zwykle te opłaty nie przekraczają 1000 zł. Zapraszam do naszego biura we Wrocławiu lub do kontaktu mailowego – obsługujemy klientów z całej Polski.

   Odpowiedz

   • Bardocha 24 lipca 2017 o 11:59

    A co jeśli nie będzie sukcesu, czy taką możliwość Państwo przewidujecie i czy wtedy obciążycie Państwo mnie jakimiś opłatami?

    Odpowiedz

    • Radosław Owczarkowski 24 lipca 2017 o 12:18

     Na wstępie analizujemy sprawę. Analizie poddajemy umowę o kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego – UNWW. Jeśli po analizie umawiamy się na wynagrodzenie za sukces, to robimy to świadomie i bierzemy ryzyko na siebie. W takiej sytuacji ewentualna przegrana nie wiązałaby się z ponoszeniem przez Panią jakichkolwiek opłat na naszą rzecz. I od razu muszę uzupełnić – w takiej sytuacji naprawdę nie zdarza się, żebyśmy przegrywali sprawę. Nie jesteśmy wolontariuszami – nasza praca jest źródłem utrzymania dla nas. Prowadzimy bez opłat sprawę o zwrot pobranych rat UNWW dlatego, że wiemy, że przegrywający postępowanie sądowe bank zapłaci nam nasze honorarium. Takie rozwiązanie wydaje się nam najuczciwsze z możliwych. Podejmujemy się sprawy rzeczywiście z pełnym przekonaniem co do możliwości sukcesu i walczymy o sukces klienta, bo jest on również naszym własnym sukcesem.

     Odpowiedz

     • Bardocha 24 lipca 2017 o 17:00

      Dobrze, dziękuję za wyjaśnienie.


 • Krzysztof 22 sierpnia 2017 o 12:01

  Witam. Proszę o adres email mam załączniki sprawy o nakaz zapłaty, email do kogo mogę się zwrócić i uzyskać dalej pomoc?

  Sprawa jest felerna i proszę o pomoc. Sprzeciwu od nakazu zapłaty sam sobie nie umiem napisać poza tym nie mam na to czasu żeby czytać te wszystkie przepisy i rubryki w formularzu sp, który dostałem z sądu.

  Odpowiedz


Otrzymałeś Nakaz Zapłaty?

Sprawdź czy możesz uniknąć zapłaty długu

Skorzystaj z pomocy doświadczonych prawników

Zadzwoń 600 700 827


POMAGAMY FRANKOWICZOM


Facebook