Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Pomagamy poszkodowanym w sprawach tzw. weksli inwestycyjnych.

Nasza kancelaria pomaga osobom, które zainwestowały w tzw. weksle inwestycyjne i napotkały problemy ze zwrotem swoich środków. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z tego rodzaju roszczeniami.

Czym jest weksel?

Weksel to papier wartościowy, który stanowi pisemne zobowiązanie do zapłaty określonej sumy pieniężnej w określonym terminie. Jest to narzędzie finansowe szeroko stosowane w obrocie gospodarczym, które może służyć zarówno jako forma kredytu, jak i zabezpieczenie zobowiązań finansowych.

Jak działają weksle in blanco zabezpieczające?

Weksel in blanco zabezpieczający jest szczególnym rodzajem weksla, który służy jako forma zabezpieczenia spłaty zobowiązań. Oto jak działa taki weksel:

  1. Wystawienie weksla: Dłużnik wystawia weksel in blanco na rzecz wierzyciela. Weksle te często nie zawierają wszystkich wymaganych elementów, takich jak kwota czy data płatności, ale podpis dłużnika jest obecny.
  2. Umowa wekslowa: Wraz z wekslem in blanco, strony zawierają porozumienie, które określa warunki uzupełnienia weksla. Umowa ta może precyzować, w jakich okolicznościach wierzyciel ma prawo uzupełnić brakujące elementy weksla (np. w przypadku niewywiązania się dłużnika z umowy).
  3. Uzupełnienie weksla: Jeśli dłużnik nie spełni swoich zobowiązań, wierzyciel ma prawo uzupełnić weksel zgodnie z warunkami umowy. Może to obejmować wpisanie kwoty należności, daty płatności oraz innych brakujących elementów.
  4. Egzekucja zobowiązań: Po uzupełnieniu weksla, wierzyciel może go przedstawić do zapłaty. Jeśli dłużnik nadal nie zapłaci, weksel może służyć jako podstawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Czym są weksle inwestycyjne?

Ustawa nie zna takiego pojęcia jak weksel inwestycyjny. Jest to wymysł merketerów firm finansowych sprzedających swoje produkty finansowe, a tak naprawdę szukających nowych metod pozyskiwania kapitału. Weksel inwestycyjny to połączenie weksla i pożyczki. Pozyczki udziela inwestor, który jednoczesnie dostaje zabezpieczenie w postaci weksla. Weksel ten, ma zabezpieczać inwestora na wypadek niespłacenia przez pożyczkobiorcę pożyczki wraz z należnymi, umówionymi odsetkami.

Dlaczego przedsiębiorcy uciekają się do stosowania weksli inwestycyjnych jako metody pozyskiwania kapitału na działalność operacyjną?

Przedsiębiorcy wybierają weksle inwestycyjne, aby uniknąć skomplikowanych i kosztownych procesów ubiegania się o kredyty bankowe lub emitowania obligacji. Weksel inwestycyjny pozwala na szybkie i elastyczne pozyskanie kapitału od inwestorów indywidualnych, omijając restrykcyjne wymogi instytucji finansowych.

Jak wygląda inwestycja w weksel inwestycyjny, co zawiera umowa?

Inwestycja w weksel inwestycyjny polega na zakupie weksla od spółki. Umowa zawiera szczegóły dotyczące kwoty inwestycji, warunków zwrotu, terminu zapadalności weksla oraz zabezpieczeń, takich jak hipoteka na nieruchomości przedsiębiorcy. Ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy i zrozumienie ryzyka związanego z taką inwestycją.

Jakie jest ryzyko dla osoby, która zainwestowała w weksle inwestycyjne?

Inwestowanie w weksle inwestycyjne wiąże się z wysokim ryzykiem. W przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy lub spółki, inwestor może stracić zainwestowane środki. Dodatkowo, brak nadzoru regulacyjnego oraz niepewność co do wartości zabezpieczeń (np. hipoteki) zwiększają ryzyko takiej inwestycji.

Przykłady emitentów weksli inwestycyjnych – Assay i Aforti.

Przykładami emitentów weksli inwestycyjnych są spółki Assay i Aforti. Obie firmy oferowały inwestorom weksle, obiecując wysokie zyski i minimalne ryzyko, co w rzeczywistości okazało się nieprawdziwe.

Co stwierdzono w sprawie firmy Assay, jakie urzędy zajmowały się tą sprawą?

Prezes UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie dotyczące Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI). Stwierdzono, że firma posługiwała się wekslami w sposób niezgodny z ich funkcją, co wiązało się z dużym ryzykiem utraty zainwestowanych środków przez konsumentów. Assay ASI oraz osoby nią zarządzające zostały ukarane za nieuczciwe praktyki rynkowe.

Co stwierdzono w sprawie firmy Aforti, jakie urzędy zajmowały się tą sprawą?

Prezes UOKiK stwierdził, że spółka Aforti Holding wprowadzała konsumentów w błąd, promując „Ofertę wekslową” jako bezpieczną inwestycję. UOKiK nałożył na Aforti Holding karę ponad 790 tys. zł za nieuczciwe praktyki rynkowe. Firma obiecywała pewne zyski i brak ryzyka, co nie było zgodne z rzeczywistością.

Czy można odzyskać zainwestowane pieniądze?

Odzyskanie zainwestowanych środków może być trudne, ale jest możliwe. Nasza kancelaria przyjmuje zlecenia dotyczące spraw przeciwko firmom emitującym weksle inwestycyjne. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie roszczeń finansowych oraz zabezpieczeń wekslowych, a także działań podejmowanych przez organy publiczne w zakresie istniejących zagrożeń związanych z wekslami inwestycyjnymi. Skontaktuj się z nami, aby omówić możliwości odzyskania swoich pieniędzy.