Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Jak skutecznie wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty
 

W sytuacji, gdy otrzymasz nakaz zapłaty, istnieje możliwość złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W niniejszym przewodniku dowiesz się, jak skutecznie przygotować i złożyć sprzeciw, aby zwiększyć swoje szanse na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy. Omówimy podstawowe informacje na temat sprzeciwu, odpowiemy na pytania jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, oraz gdzie należy skierować sprzeciw od nakazu zapłaty. Opiszemy także dalszy przebieg procesu po wniesieniu sprzeciwu do sądu.

Podstawowe informacje o sprzeciwie od nakazu zapłaty

 

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu, które nakłada na dłużnika obowiązek uregulowania zobowiązania wobec wierzyciela. Sąd wydający nakaz zapłaty bierze pod uwagę dowody przedstawione przez wierzyciela, a decyzja staje się prawomocnym nakazem zapłaty podobnym do wyroku sądowego po upływie terminu na złożenie sprzeciwu, jeśli dłużnik nie złoży sprzeciwu lub sąd odrzuci sprzeciw.
 
Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

 

Sprzeciw od nakazu zapłaty to środek odwoławczy, który dłużnik może zastosować, aby zakwestionować decyzję sądu wydającą nakaz zapłaty. W sprzeciwie dłużnik przedstawia zarzuty wobec nakazu zapłaty, które mogą dotyczyć m.in. nieuzasadnionej wysokości żądanej kwoty, błędów formalnych czy przedawnienia roszczenia. Zarzuty wobec nakazu zapłaty powinny być oparte na konkretnych argumentach i dowodach.
Skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty są takie, że nakaz zostaje uchylony, a sprawa trafia do rozpoznania w trybie zwykłym, obejmującym wezwanie na rozprawę, możliwość ustosunkowania się do twierdzeń pozwu, oraz możliwość składania własnych dowodów przez pozwanego dłużnika. wydane. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której sprzeciw od nakazu zapłaty zostanie odrzucony przez sąd z przyczyn formalnych (np. wniesienie po terminie, nie podpisanie sprzeciwu, brak odpisu sprzeciwu itp).

 

Kiedy warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty?

 

Warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, gdy dłużnik ma uzasadnione powody do zakwestionowania decyzji sądu. Przykłady sytuacji, w których warto składać sprzeciw, to m.in.:
 • nieuzasadniona wysokość żądanej kwoty,

 • błędy formalne w postępowaniu,

 • przedawnienie roszczenia,

 • brak podstawy prawnej do żądania zapłaty.

Istnieją jeszcze dalsze przyczyny wskazujące na to dlaczego warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty? Czasami warto złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, nawet wtedy, gdy nie ma pewności co do możliwości wygranej. Dzieje się tak, gdy dłużnikowi może chodzić o zyskanie czasu i np. odsunięcie perspektywy egzekucji komorniczej, albo gdy nakaz zapłaty wydany został na rzecz funduszu wierzytelności (np. Prokura, HOIST, VPF, JUPITER, EOS czy innego Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego Wierzytelności). W tym drugim przypadku dłużnik może bowiem liczyć na to, że wierzyciel po cesji wierzytelności będzie miał słabszą pozycję w procesie i nie będzie już dysponował kompletem dokumentów pochodzących od wierzyciela pierwotnego, u którego dłużnik zaciągnął swoje zobowiązanie (zwykle bank, firma pożyczkowa).

 

Jak prawidłowo napisać sprzeciw od nakazu zapłaty

 

Wnoszenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wymaga przestrzegania określonych zasad i czasami wypełnienia odpowiedniego formularza. W tej części artykułu omówimy, jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, co powinien zawierać formularz sprzeciwu, jak uzasadnić sprzeciw oraz jakie elementy powinna zawierać treść sprzeciwu.

 

Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty: co powinien zawierać?

 

Kiedy formularz? Sprzeciw od nakazu zapłaty na formularzu wnosi się gdy pozew został złożony na formularzu i zawsze wtedy, gdy chodzi o dochodzenie kwoty nie wyższej niż 20 000 zł. Przy wyższych kwotach nie ma obowiązku wnoszenia sprzeciwu na formularzu. Można wówczas wnieść sprzeciw w formie zwykłego pisma procesowego.
Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty określa ściśle co sprzeciw powinien zawierać, gdy jednak wnosimy sprzeciw w zwykłej formie pisemnej, trzeba pamiętać, że powinien on zawierać następujące elementy:
 • Imię, nazwisko lub nazwę i adres dłużnika,

 • Imię, nazwisko lub nazwę i adres wierzyciela,

 • Numer sprawy sądowej,

 • Data wydania nakazu zapłaty,

 • Wysokość żądanej kwoty,

 • zarzuty wobec nakazu zapłaty oraz żądań pozwu,

 • wskazanie czy pozwany skarży nakaz zapłaty w całości czy w części,

 • Uzasadnienie sprzeciwu,

 • dowody na jakich oparte są zarzuty,

 • Podpis pozwanego dłużnika.

 

Jak uzasadnić sprzeciw od nakazu zapłaty?

 

Uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty powinno być oparte na konkretnych argumentach i dowodach. Przykłady uzasadnień sprzeciwu mogą obejmować:
 • nieuzasadniona wysokość żądanej kwoty,

 • błędy formalne w postępowaniu,

 • przedawnienie roszczenia,

 • brak podstawy prawnej do żądania zapłaty.

Ważne jest, aby uzasadnić sprzeciw w sposób przekonujący i oparty na faktach, które można udokumentować.

 

Treść sprzeciwu od nakazu zapłaty: kluczowe elementy

 

Treść sprzeciwu od nakazu zapłaty powinna być klarowna i zrozumiała dla sądu. Kluczowe elementy treści sprzeciwu to:
 • Wprowadzenie, w którym dłużnik informuje o zamiarze wniesienia sprzeciwu,

 • Opis sytuacji, która doprowadziła do wydania nakazu zapłaty,

 • Przedstawienie zarzutów wobec nakazu zapłaty, opartych na konkretnych argumentach i dowodach,

 • Wskazanie ewentualnych błędów formalnych w postępowaniu,

 • Podsumowanie i wniosek o uchylenie lub zmianę nakazu zapłaty.

Pamiętaj, że to jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w dużej mierze zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika. Ważne jest, aby dostosować treść sprzeciwu do konkretnego przypadku, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności.
Procedura wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty
W tej części artykułu omówimy procedurę wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, termin na złożenie sprzeciwu, krok po kroku jak złożyć sprzeciw oraz opłaty związane z wniesieniem sprzeciwu.

 

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty

 

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty dłużnikowi. Ważne jest, aby sprzeciw został wniesiony w terminie, gdyż przekroczenie tego terminu może skutkować utratą możliwości wniesienia sprzeciwu i koniecznością zapłaty żądanej kwoty. W przypadku, gdy dłużnik nie złoży sprzeciwu w terminie, nakaz zapłaty staje się tytułem egzekucyjnym, co oznacza, że wierzyciel może wszcząć egzekucję komorniczą. W niektórych sytuacjach termin 14 dni wydłuża się do:
 • miesiąca, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej, lub

 • 3 miesięcy, gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.

 

Termin na złożenie sprzeciwu - sytuacja szczególna

 

Terminy do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty mogą czasami wydawać się dawno przegapione. Czasami od wydania nakazu zapłaty może minąć nawet 10 i więcej lat, ale i tak dłużnikowi może przysługiwać prawo wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Z sytuacją taką mamy do czynienia wtedy, gdy nakaz zapłaty nie był skutecznie doręczony dłużnikowi i gdy nie miał on realnej możliwości złożenia sprzeciwu. Zwykle chodzi o sytuacje wyprowadzki z miejsca dawnego zamieszkiwania (wyprowadzka od rodziców, wynajem nowego lokalu, wyjazd za granicę do pracy itp). Sprzeciw od nakazu zapłaty można złożyć w tego rodzaju sytuacjach nawet jeśli sprawą zajął się już komornik, a nawet gdy wyegzekwował on już część lub całość rzekomego długu.

 

Krok po kroku: jak wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty

 

Aby złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, należy wykonać następujące kroki:
 1. Przygotować pismo (formularz) zawierające sprzeciw oraz wszystkie wymagane elementy, takie jak dane dłużnika i wierzyciela, numer sprawy sądowej, wysokość żądanej kwoty oraz uzasadnienie sprzeciwu.

 2. Upewnić się, że sprzeciw jest oparty na konkretnych argumentach i dowodach, które można udokumentować.

 3. Podpisać formularz sprzeciwu.

 4. Wysłać formularz sprzeciwu do sądu, który wydał nakaz zapłaty, za pomocą poczty lub osobiście. W przypadku wysyłki pocztą, warto zdecydować się na przesyłkę poleconą, aby mieć potwierdzenie nadania.

Opłata od sprzeciwu: ile kosztuje wniesienie sprzeciwu?

 

Opłata od sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie istnieje. W odróżnieniu od sytuacji w której wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, i gdy musimy złożyć pismo nazywające się zarzuty od nakazu zapłaty, w postępowaniu upominawczym, gdy wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, opłaty od środka zaskarżenia nazywającego się sprzeciw od nakazu zapłaty nie uiszcza się. Przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie przewidują takiej opłaty od sprzeciwu. Pozwany wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty nie płaci żadnej opłaty sądowej.

 

Rozpatrzenie sprawy przez sąd po wniesieniu sprzeciwu

 

Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, sąd właściwy miejscowo (sąd rejonowy lub sąd okręgowy) przystępuje do rozpatrzenia sprawy. W pierwszej kolejności sąd ocenia, czy sprzeciw został wniesiony prawidłowo i czy nie ma uchybień formalnych. Jeśli wszystko jest w porządku, sąd przystępuje do analizy argumentów przedstawionych przez dłużnika w sprzeciwie.
W ramach postępowania dowodowego, sąd może wezwać strony do przedstawienia dodatkowych dowodów procesowych, takich jak dokumenty, zeznania świadków czy opinie biegłych. Następnie, na podstawie zgromadzonych dowodów, sąd wydaje sądowe orzeczenie, które przyjmuje tym razem postać wyroku, w którym sąd oddala powództwo (wygrana dłużnika), albo uwzględnia je w całości lub części.
Czasami też można spotkać się z orzeczeniem w formie postanowienia o umorzeniu postępowania, które wydawane jest zazwyczaj, gdy powód wycofa powództwo po doręczeniu mu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Taką sytuacje należy rozpatrywać także jako sukces dłużnika, który wygrywa postępowanie.

 

Podsumowanie

 

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik dotyczący wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Omówiliśmy podstawowe informacje na temat sprzeciwu, wskazaliśmy, kiedy warto go złożyć oraz jakie są jego skutki. Przedstawiliśmy również, jak prawidłowo napisać sprzeciw, jakie elementy powinien zawierać oraz jak go uzasadnić. Następnie omówiliśmy procedurę wniesienia sprzeciwu, terminy, opłaty oraz co dzieje się po jego wniesieniu, w tym rozpatrzenie sprawy przez sąd, odrzucenie sprzeciwu oraz uchylenie nakazu zapłaty.
Podkreślmy, że wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest ważnym narzędziem dla dłużnika, który nie zgadza się z żądaną kwotą lub uważa, że nakaz zapłaty został wydany niesłusznie. Warto jednak pamiętać, że sprzeciw powinien być dobrze przygotowany i oparty na rzeczowych argumentach, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie przez sąd. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże w przygotowaniu odpowiedniego pisma procesowego oraz wskaże możliwe dalsze kroki w procesie sądowym.