Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Zarzuty od nakazu zapłaty.

23.08.2022

Zarzuty od nakazu zapłaty są, podobnie jak sprzeciw od nakazu zapłaty, środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty. O tym, czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty napisaliśmy osobny artykuł [zobacz tutaj]. W tym miejscu warto wspomnieć tylko, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek odwoławczy w sprawach, w których wydawany jest nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zarzuty od nakazu zapłaty, natomiast, są środkiem zaskarżenia w sprawach, w których wydano

Sprzeciw od nakazu zapłaty.

23.08.2022

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia, który wnosi się do sądu po to, by zaskarżyć nakaz zapłaty. O nakazach zapłaty napisaliśmy [tutaj]. W tym miejscu przypomnę tylko, że możemy mówić o dwóch rodzajach nakazu zapłaty: 1. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym 2. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Musisz wiedzieć, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek zaskarżenia służący w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeśli chcesz zaskarżyć nakaz zapłaty w

Dłużnicy: większe szanse na wygraną

27.06.2022

Mamy już uzasadnienie bardzo ważnej dla dłużników i dla firm windykacyjnych uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku sygn. akt III CZP 29/16. Przypomnijmy, że wspomnianą uchwałą Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię czy firma windykacyjna, która nabyła od banku wierzytelność może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia przez wszczętą i zakończoną egzekucję toczącą się z wniosku banku na podstawie wydanego bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzoego w klauzulę wykonalności? Sąd Najwyższy stanął

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

27.06.2022

Nakaz zapłaty jest szczególnego rodzaju orzeczeniem sądowym zbliżonym w swojej mocy do wyroku sądowego. Nakaz zapłaty – niezależnie czy wydany w postępowaniu upominawczym czy w nakazowym – powinien być doręczony z urzędu dłużnikowi, dla którego z momentem doręczenia nakazu otwiera się 14-dniowy termin do złożenia odwołania (sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów od nakazu zapłaty). Często jednak bywa tak, że dłużnik o nakazie zapłaty dowiaduje się dopiero od komornika, który przesyła

Wygrywamy z ENERGA SA. Nakaz zapłaty uchylony

27.06.2022

Chciałbym podzielić się naszym kolejnym sukcesem. Wygraliśmy sprawę dla naszej klientki w starciu z koncernem energetycznym ENERGA SA. ENERGA pozwała naszą klientkę o zapłatę kwoty przeszło 19.000 zł za rzekomy nielegalny pobór prądu. Sprawa została prawomocnie rozstrzygnięta na naszą korzyść w obu instancjach. Wyrok jest prawomocny. Sprawa może budzić kontrowersje związane z tym, czy do nielegalnego poboru prądu rzeczywiście dochodziło w opisywanym przypadku. Dlatego na wstępie muszę

Wygrywamy z Miastem Łódź. Nasz klient nie zapłaci nienależnego Miastu czynszu za lokal

27.06.2022

Nasz klient został pozwany przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi o zapłatę czynszu za rzekomo zamieszkiwane przez niego w spornym okresie mieszkanie. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że dochodzona wierzytelność stanowi zaległość czynszową, za którą odpowiada główny najemca, z którym zawarta była umowa najmu mieszkania, ale także odpowiadają za tę zaległość pozostali współlokatorzy, którzy jako osoby pełnoletnie zamieszkiwali w mieszkaniu. W sprawie w pierwszej kolejności wydany został w roku

Co to jest Prokura czy Universe 3 NSFIZ?

27.06.2022

To często zadawane przez naszych Klientów pytania. Trudno się dziwić, że te skomplikowane nazwy, których płynne wymówienie czasami i nam sprawia problem, budzą ciekawość i niepokój jednocześnie. - Nie podpisywałem umów z PROKURA NSFIZ, a dostaję od nich nakaz zapłaty? - Pożyczkę zaciągnąłem w PEKAO SA, a nie w UNIVERSE 3 NSFIZ, więc dlaczego to UNIVERSE wystąpiło przeciwko mnie do sądu? - Pożyczkę wziąłem w Providencie, więc dlaczego na nakazie zapłaty wpisane jest ULTIMO? We wszystkich tych

Hipoteka przymusowa ochroną dłużnika?

27.06.2022

Wielu z dłużników, którzy posiadają nieruchomości, a zwłaszcza Ci przeciwko którym wydany został już sądowy nakaz zapłaty i wszczęta egzekucja komornicza, zastanawia sie nad tym czym charakteryzuje się hipoteka przymusowa, która jest wpisana w dziale czwartym księgi wieczystej. Wielu zastanawia się nad tym jaki wpływ może mieć taka hipoteka na ewentualną egzekucję z nieruchomości. W krótkim artykule, podjęta zostanie ta problematyka. Trzeba powiedzieć na wstępie, że hipoteka przymusowa jest

Przedawnienie roszczeń po nowemu.

27.06.2022

Do Sejmu trafił projekt ustawy zmianiającej Kodeks postępowania cywilnego. Zmiany mają z założenia doprowadzić do sytuacji, w której przedawnione roszczenia nie będą dochodzone przed sądami, oraz nie będą prowadzone ich egzekucje. Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że wierzyciel, który nie spieszył się z dochodzeniem swojego roszczenia od dłużnika, może wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty, bez względu na skuteczny upływ okresu przedawnienia. Sąd stwierdzając zasadność roszczenia może

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie zawsze przerywa bieg przedawnienia

27.06.2022

Pisałem niedawno o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku, (sygn. akt III CZP 29/16). To bardzo ważna uchwała, która pomoże wielu dłużnikom uniknąć zapłaty zadawnionych roszczeń bankowych przejętych przez firmy windykacyjne. Zgodnie z tą uchwałą, firma windykacyjna nie może skutecznie powołać się na złożony przez bank – wierzyciela pierwotnego – wniosek o przeprowadzenie na podstawie BTE egzekucji komorniczej jako na okoliczność przerywającą bieg przedawnienia roszczenia. Firma

Pożyczka w Rapida, windykacja z UK?

25.06.2022

Rapida Money to serwis pożyczkowy prowadzony przez zarejestrowaną w Polsce firmę pożyczkową Rapida sp. z o.o., która do Polski weszła w 2016 roku. Rapida ma rodowód brytyjski. To z Wielkiej Brytanii pochodzi kapitał spółki, oraz główny udziałowiec polskiej spółki- corki – Richmond Group Limited. Rapida mieściła się początkowo w Warszawie, a potem przeniosła siedzibę do Krakowa. Udzielała pożyczek poprzez stronę internetową rapidamoney.pl. Dzisiaj serwis już nie działa. Firma nie oferuje już

Miałeś dług w PRESCO? Możesz otrzymać ofertę od Kruka.

25.06.2022

PRESCO była do niedawna jedną z wiodących na polskim rynku firm windykacyjnych. Dzisiaj firma ta wycofuje się z tego rynku. Wierzytelności obsługiwane przez tą firmę będzie dochofził wrocławcki KRUK SA lub związane z nim fundusze, w szczególności PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Czy podpisywać ugodę na 50% zadłużenia? Jeśli miałeś dług w PRESCO, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym możesz otrzymać od PROKURA NSFIZ. Najpierw jednak możesz otrzymać