Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Na czym polega elektroniczne postępowanie upominawcze?

Elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli w skrócie EPU, to rodzaj uregulowanego w kodeksie postępowania cywilnego postępowania, które służy dochodzeniu roszczeń pieniężnych w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wszystkich czynności w EPU dokonuje Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny. Główną odrębnością elektronicznego postępowania upominawczego jest to, że nie prowadzi się tradycyjnych papierowych akt sprawy, a większość czynności wykonywanych jest poprzez system teleinformatyczny e-sądu. dostępny pod adresem www.e-sad.gov.pl .Ważną cechą tego postępowania jest także to, że dowody w są jedynie wskazywane przez strony, ale nie dołącza się ich do pozwu ani do sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sąd, natomiast nie przeprowadza dowodów.

Jak złożyć pismo do sądu elektronicznego?

Wszystkie czynności sądu podejmowane w tym trybie są utrwalane w systemie teleinformatycznym. Pozew i każde kolejne pismo procesowe powoda wnoszone są wyłącznie przez internet. Pozwany dłużnik może wybrać, czy chce kontaktować się z sądem również elektronicznie, poprzez serwis www.e-sad.gov.pl, czy też woli wybrać metodę kontaktu tradycyjnego – pisma wnoszone fizycznie przez biuro podawcze lub drogą listowną. Z pozwanym – dłużnikiem jest nieco inaczej; dopóki nie wniesie on pisma procesowego w formie elektronicznej, będzie komunikował się z Sądem tradycyjnymi listami. Wniesienie jednak pierwszego pisma w formie elektronicznej automatycznie spowoduje przejście w tryb komunikacji elektronicznej, który od tej pory stanie się jedyną dopuszczalną formą kontaktu pozwanego z e-Sądem.

Główne cechy charakterystyczne elektronicznego postępowania upominawczego

 1. brak tradycyjnych akt sprawy – tylko dokumentacja elektroniczna,
 2. bez postępowania dowodowego,
 3. brak rozpraw
 4. rodzaj wydawanego orzeczenia - nakaz zapłaty
 5. szczególny środek odwoławczy – sprzeciw od nakazu zapłaty

 

Jak złożyć pozew online?

Pozew składa się po zalogowaniu na stronie e-sądu poprzez wypełnienie formularza. Powód, który chce złożyć pozew online musi spełnić kilka szczególnych warunków.

 1. dochodzone roszczenie musi być pieniężne,
 2. dochodzone roszczenie stało się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu,
 3. powód wskazuje dowody na poparcie twierdzeń pozwy,
 4. powód wskazuje numer PESEL, NIP a ewentualnie także KRS pozwanego,
 5. powód wskazuje datę wymagalności roszczenia,
 6. powód wskazuje strony sporu, ich pełnomocników, adresy zamieszkania lub siedziby, a także uzasadnienie pozwu.

Problem z adresem.

W EPU szczególnie istotne jest prawidłowe podanie adresu pozwanego dłużnika, ponieważ na wskazany adres dłużnik otrzyma nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu może stać się podstawą egzekucji. Dlatego nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie może zostać wydany jeżeli doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju. Jeżeli do takiego wniosku Sąd dochodzi dopiero po bezskutecznej próbie doręczenia nakazu zapłaty, gdy okaże się, że nie można zrealizować doręczenia pozwanemu w kraju, sąd uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, wskaże właściwy adres do doręczenia pozwanemu nakazu w Polsce.
Trzeba też zwrócić uwagę, że Sąd może skazać na grzywnę powoda, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności oznaczył nieprawidłowo miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego dłużnika.

Doręczenie nakazu zapłaty.

Po wydaniu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym e-Sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty tradycyjnym listem poleconym wraz z pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Dłużnik może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty listem tradycyjnym bez konieczności składania tego środka odwoławczego na formularzu. Dłużnik może także złożyć sprzeciw poprzez system elektroniczny, co spowoduje, że całe postępowanie w dalszym ciągu będzie realizowane względem niego także przez system elektroniczny e-sądu (wyłączne doręczenia przez system elektroniczny).

Jak sprawdzić czy mam sprawę w e-sądzie? Skąd wziąć kod dostępu do e-sądu?

Wielu dłużników zastanawia się jak znaleźć akta sprawy w e-sądzie. To proste, nakaz zapłaty oraz każde inne orzeczenie e-sądu doręcza się pozwanemu wraz z kodem składającym się z dwudziestu znaków. Kod ten umieszczany jest w prawym górnym rogu pisma zawierającego nakaz zapłaty. Przy użyciu tego kodu można przeglądać nakaz zapłaty oraz powiązane z nim inne orzeczenia e-sądu. Ponadto w pouczeniu dołączonym do nakazu zapłaty pozwany otrzymuje także drugi kod dostępowy. Jest to kod indywidualny, który jest generowany dla każdego pozwanego w momencie zarejestrowania sprawy w systemie. Skorzystanie z tego kodu powoduje wyświetlenie całych akt sprawy , łącznie z pozwem i wszystkimi innymi orzeczeniami wydanymi w sprawie przez sąd elektroniczny. Z obu możliwości można skorzystać bez konieczności zakładania konta użytkownika i bez logowania się w systemie e-sądu. Żeby to zrobić, trzeba wejść na stronę www.e-sad.gov.pl i wybrać zakładkę „Dostęp do akt sprawy i nakazów” i w odpowiednim polu wpisać jeden z omawianych kodów dostępu.

Nakaz zapłaty i co dalej?

Dłużnicy najczęściej zadają pytanie ile mam dni na zapłatę nakazu zapłaty z EPU? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w nakazie zapłaty. Treść nakazu zapłaty wydanego w EPU sprowadza sie do tego, mże Sąd wzywa pozwanego, aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zapłacił powodowi żądaną kwotę pieniędzy lub w tym samym terminie wniósł do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty.
Sprzeciw od nakazu zapłaty mozna wnieść co do całości rozstrzygnięcia lub co do jego części, a zatem nakaz zapłaty może stracić moc w całości lub tylko w części po jego zaskarżeniu sprzeciwem od nakazu zapłaty.
W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc, a każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie.
Nakaz zapłaty, co do którego nie wniesiono sprzeciwu ma skutki prawomocnego wyroku i podlega wykonaniu w drodze egzekucji.

 

Kto korzysta z EPU?

W praktyce najczęściej z elektronicznego postępowania upominawczego korzystają firmy windykacyjne dochodzące roszczeń pieniężnych odkupionych od wierzycieli pierwotnych – najczęściej banków i firm pożyczkowych. Firmy takie zwykle działają poprzez fundusze wierzytelności. Dawniej Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięte, a obecnie obowiązująca forma takiego funduszu to Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Funbdusz Wierzytelności. Najbardziejh popularnymi i najczęściej „widywanymi” w EPU funduszami w Polsce są fundusze takie jak Best, Prokura, Hoist, VPF, Jupiter, EOS, Kredyt Inkaso, Eques Debitum, Horyzont. To właśnie od firm i funduszy tego rodzaju pochodzi gros z prawie 2 milionów pozwów, które co roku wpływają do sądu elektronicznego w Lublinie. Siłą rzeczy jednak, oprócz profesjonalistów, z EPU muszą korzystać także dłużnicy pozywani przez fundusze inwestycyjne i firmy windykacyjne. Jak dotąd jednak dłużnicy zaledwie w około średnio 3 % spraw składali sprzeciwy od nakazów zapłaty, co wydaje się poziomem bardzo znikomym. Zwłaszcza z punktu widzenia doświadczeń osoby, która zna dobrze niedociągnięcia i ułomności składanych przez NSFIZ y pozwów, które często są źle sformułowane i nie stoją za nimi żadne poważne środki dowodowe, które mogłyby przejść w zwykłym sądowym postępowaniu.

 

Podsumowanie

Co do zasady, elektroniczne postępowanie upominawcze ma stanowić szybki sposób dla wierzycieli do uzyskania tytułu wykonawczego umożliwiającego egzekucję prostych roszczeń pieniężnych. Uproszczenia jednak, które w tym postępowaniu zostały wprowadzone, skutkują zmniejszeniem poziomu ochrony dłużnika – osoby pozwanej. Dlatego też wprowadzono kilka bezpieczników, które mają jednak tę elementarną równowagę przywracać, ale, które to nie zawsze są dla dłużników wystarczająco zrozumiałe i intuicyjne. Bardzo często niestety zdarza się, że dłużnicy nie korzystają ze swoich praw właśnie dlatego, że po wydaniu nakazu zapłaty i po skierowaniu sprawy na drogę egzekucji komorniczej wszystko wydaje się już przesądzone i niemożliwe do ruszenia. Tak jednak być nie musi. Nawet po kilkunastu latach od wydania nakazu zapłaty jesteśmy w stanie pomóc w zakwestionowaniu nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nawet po tak długim czasie i nawet wtedy, gdy sprawą zajmuje się już komornik. Ba!, sytuacja nie koniecznie jest już przegrana nawet wtedy, gdy komornik zdążył już wyegzekwować część lub całość roszczenia objętego nakazem zapłaty. Zakres możliwości, jakimi dysponujemy zawsze zależy od szczegółowej oceny indywidualnej sprawy, dlatego zawsze zachęcamy do kontaktu z kancelarią, tak by w krótkiej rozmowie telefonicznej można było ustalić czy są szanse na przywrócenie w Państwa sprawie sprawiedliwości w relacjach z wierzycielem, firmą windykacyjną czy bankiem.