Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
W dniu 29 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Mocą nowelizacji zmieniono dotychczas funkcjonujące na rynku fundusze sekurytyzacyjne na funbdusze wierzytelności.


Nowelizacja Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 16 sierpnia 2023 roku, która weszła w życie z dniem 29 września 2023 roku dokonała zmian w odniesieniu do istotnych z punktu widzenia wielu dłużników instytucji, jaką do tej pory były niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte. Fundusze te inwestowały kapitał swoich udziałowców w wierzytelności, skupując ich pakiety z rynku (głównie od banków, firm pożyczkowych, firm telekomunikacyjnych, leasingowych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów energetycznych itp).


Tutaj możesz przeczytać o tym czym jest NSFIZ na przykładzie UNIVERSE 3 NSFIZ

 

Co zmieniła nowelizacja ustawy?

Po nowelizacji tzw. NSFIZ – ów już nie ma, co nie oznacza, że problemy dłużników skończyły się. Od teraz te same działania, co do niedawna NSFIZ -y podejmować będą fundusze o innej nazwie i niemal takich samych kompetencjach i właściwościach. Będą to fundusze wierzytelności, które będą występować w dwóch szczególnych formach jako standaryzowany fundusz wierzytelności lub jako niestandaryzowany fundusz wierzytelności. Trzeba podkreślić, że dotąd nie zarejestrowano żadnego standaryzowanego FIZ NFS- u i raczej podobnie rzecz będzie miała się z funduszami wierzytelności, dominującą, jeśli nie znów wyłączną formą występowania tych funduszy będzie forma niestandaryzowanego funduszu wierzytelności.

Nowelizacja ma na celu dostosowanie dotychczasowych przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych do obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012.

Przeniesienie ryzyka z wierzytelności.

W ramach nowelizacji przepisów pojęcie „sekurytyzacji” używane w nazwach typów funduszy inwestycyjnych (NSFIZ i SSFIZ) zostanie zastąpiona „przeniesieniem ryzyka z wierzytelności”. Faktycznie zarówno jedno jak i drugie pojęcie sprowadzić można do zamiany różnego typu wierzytelności – np. z umów kredytowych - w papiery wartościowe – najczęściej obligacje. Ma to na celu refinansowanie puli pożyczek lub kredytów i upłynnienie sytuacji finansowej instytucji finansowej, będącej pierwotnym wierzycielem i pożyczkodawcą.

W konkluzji napisać trzeba, że zmienia się nazwa, zasady działania pozostają takie same. Jeśli dostaniesz nakaz zapłaty lub zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, gdzie wierzycielem będzie podmiot nazywający się funduszem wierzytelności, to, pamiętaj, że to cały czas ten sam podmiot, co niegdysiejszy Twój wierzyciel – odchodzący do historii NSFIZ.