Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Mamy kolejny przykład na różnorodność błędów, jakie zdarza się popełnić firmom windykacytjnym w toku prowadzonych postepowań sądowych. Błędy te mogą być wkalkulowane w tryb postępowania firmy windykacyjnej, albo mogą być przypadkowe, nieświadome. Niezaleznie od tego z czego one wynikają, dłużnik powinien w porę zorientować się, że ma szanse wykorzystać błąd dla celów swojej obrony. Taki błąd może zawarzyć na wygranej całego procesu sądowego, w tym na uchyleniu nakazu zapłaty i oddaleniu powództwa.
 
Tutaj możesz przeczytać o tym jak przygotować Sprzeciw od nakazu zapłaty
 
Umowa cesji wierzytelności - słaby punkt windykacji.

W niedawnej sprawie, którą otrzymał nasz serwis, DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie udowodnił, że jest wierzycielem pozwanego przedsiębiorcy. Fundusz twierdził, iż nabył przysługującą bankowi wierzytelność na podstawie umowy cesji, jednakże do swojego pozwu zapomniał dołączyć załączników do tej umowy. Z treści tej umowy wynikało, iż załączniki stanowią jej integralną część. Ponadto umowa cesji posługiwała się pojęciem "portfela wierzytelności". Nie było jednak wiadomo, czym jest ten "portfel wierzytelności" i jakie wierzytelności wchodzą w jego skład, gdyż informacje te zawierały wspomniane załączniki do umowy. Przedstawiony przez powoda dowód był więc niekompletny. Na podstawie informacji zamieszczonych przez powoda w pozwie nie można było stwierdzić, czy w skład wierzytelności objętych umową cesji rzeczywiście wchodziła wierzytelność przysługująca bankowi wobec naszego klienta.

Ponadto powód nie wykazał, czy cena wskazana w umowie cesji została rzeczywiście zapłacona oraz czy osoby, które podpisały się na tej umowie, były odpowiednio umocowane. Nie zostało więc udowodnione, czy sam przelew wierzytelności został skutecznie dokonany.

Dodać należy, że roszczenie, z którym powód – profesjonalna firma windykacyjna – wystąpił do sądu, nie było przedawnione.

Sąd wydał nakaz zapłaty, ale po naszym sprzeciwie, pomimo faktu nieprzedawnienia roszczenia udało się sprawę wygrać i nasz klient uniknął konieczności spłaty zadłużenia. W tym przypadku wystarczyło podnieść kilka zarzutów związanych z nieudowodnieniem roszczenia a także brakiem legitymacji procesowej powoda, by wygrać sprawę. Wbrew pozorom, firmy windykacyjne, choć są profesjonalistami, często popełniają podobne błędy. Częstoteż zdarza się, że tego rodzaju niedociągnięcia procesowe wynikają nawet nie z błędu prawników prygotowujących pozew, i prowadzących postępowanie w imieniu funduszy takich jak DEBITO NSFIZ, ale z tego, że taki jest przyjęty model działania dla danego portfela wierzytelności zakupionych przez dany NSFIZ. Niektóre portfele wierzytelności obliczone są na szybki zysk przy założeniu bierności strony pozwanej. Dlatego apelujemy: "nie bądź bierny! Dowiedz się na co możesz liczyć w swojej sprawie! Możesz naprawde doprowadzić do uchylenia nakazu zapłaty, jeśli złożysz odpowiedni środek zaskarżenia i podniesiesz właściwe zarzuty.
 
Likwidacja funduszu DEBITO.

Na marginesie, zwracamy jednocześnie uwagę, że z dniem 31 grudnia 2022 r., otwarta została likwidacja Funduszu DEBITO NSFIZ. Planowanym terminem zakończenia likwidacji jest dzień 31 grudnia 2024 r.
 
Tutaj możesz przeczytać o tym jakie skutki wywołuje Likwidacja funduszu UNIVERSE NSFIZ