Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Tajemnicze wezwanie do zapłaty – przykład z 2019 roku

Wprowadzenie

Sprawa, o której mówimy, sięga kilku lat wstecz, ale jest niezwykle ważna do zrozumienia, jak działa system windykacji w Polsce. Takie tajemnicze wezwanie do zapłaty nie jest codziennością i warto je zauważyć, nawet po kilku latach.

Treść wezwania z EOS

Klient otrzymał wezwanie o następującej treści: „EOS I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (dalej: EOS I FIZ NFS) zawiadamia, że na podstawie umowy z dnia 28.06.2019 r. EOS I FIZ NFS nabył Państwa dług od Banku. Przelew wierzytelności nastąpił na podstawie art. 509 Kodeksu Cywilnego w drodze cesji i obejmuje wszelkie związane z tą zaległością należności uboczne i zabezpieczenia. Zadłużenie wynika z tytułu umowy o numerze ..... zawartej z Bankiem dnia ......"

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 512 kodeksu cywilnego

Zawiadomienie takie wynika z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 512 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego sytuacji powstałej po zawarciu umowy cesji wierzytelności pomiędzy wierzycielem pierwotnym a cesjonariuszem. Takie tajemnicze wezwanie do zapłaty może zaskoczyć wielu dłużników.

Brak szczegółowych informacji w wezwaniu

W większości przypadków zawiadamiający o cesji wierzytelności, cesjonariusz, dokładnie informuje, od kogo kupił wierzytelność, aby dłużnik mógł zorientować się, czego dotyczy zawiadomienie. W przypadku wezwania od EOS I FIZ NFS (dzisiaj: EOS I FIZ NFW), zabrakło takich szczegółów, co może prowadzić do konsternacji dłużnika.

Cel tajemniczych wezwań

Brak szczegółowych informacji w zawiadomieniach nie jest przypadkowy. Często ma to na celu uniknięcie przekazywania kluczowych informacji, które mogłyby wskazać dłużnikowi, że dług jest przedawniony, nieudowodniony, lub że nie ma w sprawie tego długu nakazu zapłaty lub wyroku. Tajemnicze wezwania mogą motywować dłużnika do zapłaty, jednocześnie nie przekazując mu istotnych informacji, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do zasadności roszczenia.

Przypadek naszego klienta

W omawianym przypadku, klient przedstawił nam tajemnicze wezwanie do zapłaty z 2019 roku oraz aktualne pisma z EOS dotyczące tej samej sprawy. Ani z pism sprzed pięciu lat, ani z tych aktualnych nie wynikały precyzyjne informacje co do pochodzenia wierzytelności. Była tylko groźba podjęcia dalszych kroków prawnych oraz informacja o naliczanych przez fundusz odsetkach. Wszystko to wprowadza zamęt i chęć płacenia po stronie dłużnika, jednocześnie nie dając mu twardych faktów do oceny sytuacji prawnej.

Działania naszej kancelarii

Nasz klient, przekonany, że musi zapłacić, skontaktował się z nami, aby ustalić, czy możemy pomóc w wynegocjowaniu dobrej ugody. Wyjaśniliśmy klientowi, że naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której nie będzie musiał spłacać tego długu w ogóle. Po początkowych wątpliwościach klient zaufał naszym metodom. Obecnie klient jest pod naszą opieką prawną i do tej pory nie zapłacił ani złotówki tytułem "tajemniczego długu".

Podsumowanie

Sprawa tajemniczego wezwania do zapłaty pokazuje, jak ważne jest dokładne zrozumienie treści otrzymanych dokumentów i konsultacja z prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek działań. Brak szczegółowych informacji w takich wezwaniach może być celowy i służyć uniknięciu przekazywania kluczowych wiadomości. Nasza kancelaria skutecznie pomaga klientom w takich sytuacjach, dążąc do ochrony ich praw i interesów.

Słowa kluczowe:

  • tajemnicze wezwanie do zapłaty
  • EOS I FIZ NFS
  • cesja wierzytelności
  • windykacja długów
  • obowiązek informacyjny
  • przedawnienie długu
  • ochrona prawna dłużnika