Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
W artykule napiszemy wszystkie istotne informacje o terminie do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz zarzutów od nakazu zapłaty w postepowaniu nakazowym.
 
Zgodnie z przepisami o postępowaniu nakazowym i upominawczym sąd na posiedzeniu niejawnym wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, aby w terminie oznaczonym w nakazie zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł środek zaskarżenia, czyli sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, w zależności od tego, w jakim postępowaniu sąd nakaz wydał.

 

 

Tutaj możesz przeczytać czym jest nakaz zapłaty Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czy muszę zapłacić?

 

Termin do wnisienia środka zaskarżenia
 
Pozwany po otrzymaniu z sądu przesyłki z nakazem zapłaty wnosi środek zaskarżenia w terminie, który wynosi odpowiednio:
 
  1. dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce w kraju;
  2. miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej;
  3. miesiąc od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce na terytorium Unii Europejskiej;
  4. trzy miesiące od dnia doręczenia nakazu, w przypadku gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.
 
Środek zaskarżenia od nakazu zapłaty (sprzeciw lub zarzuty) wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Sąd odrzuca spóźniony środek zaskarżenia – dlatego tak ważne jest dochowanie terminu w tego rodzaju sprawach. Nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia, ma skutki prawomocnego wyroku.

 

Jak liczymy termin 2 tygodnie, miesiąc 3 miesiące

Bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia od nakazu zapłaty rozpoczyna się od doręczenia nakazu zapłaty przez sąd. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, co oznacza, że termin oznaczony w tygodniach lub miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.
 
Warto także w tym miejscu zaznaczyć, że oddanie sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów od nakazu zapłaty w polskiej placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Polski albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego UE jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu.
 
Podobnie równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu jest złożenie go przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.