Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Mamy już uzasadnienie bardzo ważnej dla dłużników i dla firm windykacyjnych uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 roku sygn. akt III CZP 29/16.

Przypomnijmy, że wspomnianą uchwałą Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię czy firma windykacyjna, która nabyła od banku wierzytelność może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia przez wszczętą i zakończoną egzekucję toczącą się z wniosku banku na podstawie wydanego bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzoego w klauzulę wykonalności?

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że odpowiedź na tak postawione pytanie musi być negatywna, tzn, że firma windykacyjna (czy ogólniej: nabywca wierzytelności) nie może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia poprzez wszczęcie egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.

Dzisiaj znamy motywację Sądu Najwyższego.

Otóż, zdaniem SN, możliwość prowadzenia egzekucji na podstaiwe BTE to przywilej przysługujący wyłącznie bankom. Z tego wyjątkowego przywileju nie mogą korzystać inne podmioty. Dla SN korzystaniem z tego przywileju staje się także powoływanie sie na przerwanie biegu przedawnienia spowodowanego przez wszczęcie egzekucji na podstawie BTE. Podmiotem, dla którego wszczęcie egzekucji z BTE będzie okollicznością przerywającą bieg przedawnienia może być więc bank, ale już nie nabywająca od banku wierzytelność firma windykacyjna.

Mechanizm dochodzenia wierzytelności bankowych na przestrzeni ostatnich lat ukształtował się w ten sposób, że bank po podjętej, bezskutecznej egzekucji z BTE sprzedawał wierzytelności firmie windykacyjnej. Firma ta, oczywiście nie mogła prowadzić dalej egzekucji w oparciu o BTE i dlatego występowała do sądu z powództwem, uzyskując nakaz zapłaty. Pozwany dłużnik, chcąc obronić się przed windykacją składał wtedy sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym, jeżeli były po temu warunki, podnosił zarzut przedawnienia. Powód natomiast mógł wykazać przerwanie biegu przedawnienia, jeżeli pierwotny wierzyciel (bank) występował do komornika z wnioskiem egzekucyjnym na podstaiwe wystawionego bankowego tytułu egzekucyjnego.

Dzisiaj zwalczanie zarzutu przedawnienia przez firmy windykacyjne będzie trudniejsze. W wielu przypadkach dłużnicy będą mogli skuteczniej uchronić się przed koniecznością uregulowania zadawnionych roszczeń.