Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Ugody z Firmami Windykacyjnymi i Odnowienie Zobowiązań: Co Warto Wiedzieć

Firmy windykacyjne oraz fundusze wierzytelności coraz częściej dążą do zawierania ugód z dłużnikami, mając na celu szybkie i efektywne odzyskiwanie należności. Ugody te mogą jednak wywierać znaczący wpływ na sytuację prawną dłużników, zwłaszcza w kontekście przedawnienia długu. Warto zrozumieć, jak ugoda wpływa na bieg przedawnienia roszczeń oraz jakie są konsekwencje odnowienia zobowiązania.

Ugoda z Firmą Windykacyjną a Przedawnienie Długu

Zawarcie ugody z firmą windykacyjną często jest postrzegane jako korzystne rozwiązanie dla dłużnika, pozwalające na rozłożenie spłaty długu na dogodne raty czy zmniejszenie kwoty zadłużenia. Jednakże, ważne jest, aby być świadomym, że zawarcie ugody może prowadzić do przerwania biegu przedawnienia roszczenia. W praktyce oznacza to, że okres przedawnienia zaczyna biec od nowa od momentu zawarcia ugody.

Przedawnienie a Ugoda

Istotnym aspektem do rozważenia jest, czy dług nie uległ przedawnieniu przed zawarciem ugody. Jeżeli przedawnienie nastąpiło przed zawarciem ugody, to zawarcie ugody samo w sobie nie przerwie biegu przedawnienia. Co więcej, dłużnik może zawrzeć ugodę z wierzycielem na nowe zobowiązanie, które zastępuje poprzednie, nawet jeśli poprzednie roszczenie było już przedawnione.

Odnowienie Zobowiązania

Odnowienie zobowiązania, inaczej nowacja, ma miejsce wtedy, gdy dłużnik i wierzyciel zgadzają się na nowe zobowiązanie, które zastępuje poprzednie. Artykuł 506 Kodeksu Cywilnego stanowi, że odnowienie następuje, gdy dłużnik zobowiązuje się spełnić inne świadczenie albo to samo świadczenie, ale z innej podstawy prawnej. W praktyce, nowacja może wpływać na termin przedawnienia w zależności od tego, czy dochodzi do zmiany przedmiotu świadczenia czy jego podstawy prawnej.

Jeśli zmieniany jest tylko przedmiot świadczenia, termin przedawnienia będzie liczony od nowa dla nowego przedmiotu. W przypadku zmiany podstawy prawnej świadczenia, termin przedawnienia również będzie liczony na nowo, zgodnie z nową podstawą prawną.

Zawarcie Ugody a Nowacja

Warto podkreślić, że zawarcie ugody z firmą windykacyjną nie zawsze prowadzi do odnowienia zobowiązania. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2008 r. (II CSK 458/07), w razie wątpliwości przyjmuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dlatego, aby doszło do odnowienia, strony muszą wyraźnie ustalić nowe świadczenie lub nową podstawę prawną.

Praktyczne Zastosowanie Nowacji

Odnowienie zobowiązania może nastąpić zarówno przez zmianę świadczenia, jak i jego podstawy prawnej. Przykładem może być sytuacja, gdy dłużnik, zamiast spłaty pieniężnej, zobowiązuje się do dostarczenia innego towaru. Nie dochodzi natomiast do odnowienia, jeśli zmieniają się jedynie warunki spłaty, takie jak terminy czy oprocentowanie.

Wnioski i Rekomendacje

Przed zawarciem ugody z firmą windykacyjną lub funduszem wierzytelności, warto dokładnie przeanalizować jej warunki oraz potencjalne konsekwencje prawne, zwłaszcza w kontekście przedawnienia długu i odnowienia zobowiązania. Zaleca się skonsultowanie propozycji ugodowej z prawnikiem, który pomoże ocenić, czy ugoda prowadzi do przerwania biegu przedawnienia lub czy stanowi odnowienie zobowiązania.

Od kogo możssz dostać propozycję ugody?

W Polsce działa wiele firm windykacyjnych i funduszy wierzytelności. Aktywność w zakresie proponowania ugód z dłużnikami przejawiają w szczególności takie podmioty jak:  Kruk S.A., Asseta S.A., BEST S.A., Hoist finance sp. z o.o. czy EOS KSI POlska SA  Każda z nich stosuje różne strategie windykacyjne i oferuje różne warunki ugód, dlatego ważne jest, aby każdą propozycję dokładnie przeanalizować i skonsultować z ekspertem.

Podsumowując, zawieranie ugód z firmami windykacyjnymi może być w niektórych przypadkach korzystne, ale niesie ze sobą istotne ryzyka. Świadomość prawnych konsekwencji takich ugód oraz potencjalnych zmian w terminach przedawnienia jest kluczowa dla ochrony interesów dłużnika.