Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Nasz klient został pozwany przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi o zapłatę czynszu za rzekomo zamieszkiwane przez niego w spornym okresie mieszkanie. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że dochodzona wierzytelność stanowi zaległość czynszową, za którą odpowiada główny najemca, z którym zawarta była umowa najmu mieszkania, ale także odpowiadają za tę zaległość pozostali współlokatorzy, którzy jako osoby pełnoletnie zamieszkiwali w mieszkaniu.

 

Tutaj możesz przeczytać o tym Jak wygrać z zakładem energetycznym

 

Sprzeciw od nakazu zapłąty po latach zaniedbań.

W sprawie w pierwszej kolejności wydany został w roku 2012 nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym orzeczono zgodnie z żądaniem łódzkiego ZLM-u. Klient zgłosił się do nas w 2021 roku, po tym, jak komornik wszczął wobec niego egzekucję zasądzonych na rzecz Zarządu Lokali Miejskich świadczeń. Po analizie sprawy okazało się, że możliwy jest powrót ze sprawą do sądu, a jednocześnie ustaliliśmy, że klient w spornym okresie w przedmiotowym lokalu już od dawna nie mieszkał. Dlatego w imieniu klienta złożyliśmy w dniu 30 czerwca 2021 roku sprzeciw od nakazu zapłaty, zaskarżając nakaz zapłaty, w tym zarzut nieistnienia roszczenia, oraz zarzut jego przedawnienia, jak również zarzut braku legitymacji biernej pozwanego (naszego klienta). Okoliczność niezamieszkiwania w lokalu wykazaliśm,y pochodzącymi z Belgii dokumentami świadczącymi o pracy wykonywanej w spornym okresie przez pozwanego.

 

Tutaj możesz przeczytać o tym jak przygotować Sprzeciw od nakazu zapłaty

 

Jednocześnie podnieśliśmy zarzut wadliwego doręczenia nakazu zapłaty, który nie został doręczony pod rzeczywistym adresem zamieszkiwania naszego klienta (doręczenia sądowe były realizowane pod adresem przedmiotowego mieszkania). Po wymianie pism i prezentacji naszych argumentów, oraz po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, ZLM wycofał powództwo tłumacząc się , że ma ograniczone możliwości weryfikowania, kto zamieszkuje w danym lokalu. Postanowieniem z dnia 1 lutego 2022 roku Sąd umorzył postępowanie w sprawie.

 

Ciężka walka o koszty sądowe.

Do pełni sukcesu pozostawało jeszcze tylko wywalczyć zwrot kosztów procesu od ZLM Łódź, który starał się ich uniknąć. Sąd jednak ostatecznie obciążył ZLM wszystkimi kosztami występowania naszego klienta w tym postępowaniu. Opiszę tę kwestię, ponieważ ma ona także znaczenie ogólne. W ramach podejmowania decyzji o kosztach sądowych, Sąd wskazał stronom, a przede wszystkim łódzkiemu ZLM-owi, oraz, pośrednio także innymi gminnym i miejskim podmiotom zarządzającym zasobami lokalowymi, jak duże znaczenie ma prawidłowo przeprowadzona przed wniesieniem pozwu do sądu procedura weryfikowania kto z potencjalnych pozwanych rzeczywiście zamieszkuje w danym mieszkaniu i kogo ostatecznie można pozwać o zapłatę czynszu najmu za miejski czy gminny lokal. Sąd stwierdził, że podstawą rozstrzygnięcia w tym zakresie jest przepis art. 98 k.p.c. statuujący zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Sąd nie znalazł żadnych podstaw do odstąpienia od zastosowania tej ogólnej zasady, która nakazuje obciążyć kosztami procesu stronę przegrywającą, a w sprawie stroną przegrywającą był bez wątpienia ZLM.

 

Zarząd mieszkań musi weryfikować kogo pozywa o zapłatę czynszu.

Sąd stwierdził, że Zarząd Lokali Miejskich jako jedyną okoliczność uzasadniającą złożony wniosek o nieobciążanie go kosztami procesu wskazał na ograniczoną możliwość zweryfikowania, czy pozwany zamieszkiwał w lokalu objętym żądaniem pozwu przed wytoczeniem powództwa. Dla Sądu było to niewiarygodne. W rzeczywistości, trzeba podkreślić za Sądem, że choć ustalenie, kto zamieszkuje w miejskim lokalu może być utrudnione, to nie jest jednak całkowicie niemożliwe. W tego typu sprawach do pozwu powinny być załączone protokoły ustaleń dokonanych przez pracowników powoda przed wytoczeniem powództwa, w których (np. na podstawie rozpytania sąsiadów) dokonywane są ustalenia, kto zamieszkuje w danym lokalu. A skoro takich solidnych ustaleń czy pozwany zamieszkiwał w lokalu w okresie objętym żądaniem pozwu powód (ZLM) nie przeprowadził, to jego obciążać musi ryzyko negatywnego wyniku postępowania. Nie można zgodzić, się, że to dopiero w postępowaniu sądowym powód będzie mógł ocenić zasadność składanego przez siebie powództwa i stosownie do wyników postępowania podjąć decyzję co do kontynuowania postępowania i popierania żądania pozwu bądź cofnięcia pozwu. Takiej oceny powód musi dokonać przed wytoczeniem powództwa.

 

 

ZLM jest profesjonalnym zarządcą nieruchomości i powinien doskonale orientować się w absolutnie standardowych dla jego branży postępowaniach sądowych. ZLM, powinien zatem występować do sądu wyłącznie przeciwko osobom, co do których ma pewność, że są odpowiedzialni za nieuiszczone koszty czynszowe danego lokalu mieszkalnego. Podkreślić jednoczesnie trzeba, że tylko ze względu na inicjatywę naszego klienta sprawa znalazła szczęśliwy dla niego finał. Gdyby klient nie zwrócił się do nas z prośbą o przeanalizowanie jego sytuacji prawnej, nakaz zapłaty wydany przeciwko niemu zostałby wykonany w postępowaniu egzekucyjnym przez komornika.