Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827

Kancelaria WIBOR Wrocław 2024

O tym, jakie przesłanki decydują, że warto jest myśleć o zaskarżeniu klauzul WIBOR w konkretnej umowiue kredytu bankowego pisaliśmy w innych artykułach. Tytaj przedstawimy na co może liczyć osoba zadłużona w banku po zaskarżeniu klauzul WIBOR.
Zaskarżenie klauzul WIBOR w umowie kredytowej może prowadzić do trzech głównych skutków, które mogą znacznie wpłynąć na sytuację kredytobiorcy.

Usunięcie WIBOR z umowy kredytowej

Jeśli sąd uzna, że klauzule WIBOR są wadliwe lub stanowią niedozwolone postanowienia, może nakazać ich usunięcie z umowy. W efekcie, kredytobiorca mógłby odzyskać wszystkie dotychczas wpłacone raty odsetkowe, a spłata kredytu odbywałaby się na dotychczasowych warunkach, ale bez odsetek. Oznacza to, że kredytobiorca spłaca tylko kapitał, co przypomina sankcję darmowego kredytu. To rozwiązanie może być korzystne dla kredytobiorców, ponieważ zmniejsza koszt kredytu.

Redukcja oprocentowania kredytu opartego o WIBOR.

W przypadku, gdy sąd uzna klauzule WIBOR za nieprawidłowe, ale nie całą umowę, może zdecydować o usunięciu tylko części oprocentowania opartego na WIBOR. W takim przypadku oprocentowanie kredytu zostaje zredukowane do samej marży banku. Oznacza to obniżenie kosztów związanych z oprocentowaniem kredytu, co może być korzystne dla kredytobiorców, którzy poszukują niższych kosztów spłaty.

Wibor a uinieważnienie umowy kredytu.

Jeśli sąd uzna, że klauzule WIBOR są na tyle wadliwe, że wpływają na ważność całej umowy kredytowej, może to skutkować jej unieważnieniem. Dla kredytobiorców oznacza to konieczność zwrotu całej kwoty udostępnionego kredytu. Dlatego, to rozwiązanie jest mniej korzystne dla osób, które nie spłaciły jeszcze całości kapitału, ponieważ może wymagać zaciągnięcia nowego zobowiązania w celu spłaty pierwotnego kredytu, ale tylko do wysokości udostępnionego w ramach umowy kredytu kapitału (bez odsetek). Jednocześnie takie rozwiązanie jest znacznie bardziej korzystne dla kredytobiorców, którzy spłacili już znaczną część lub całość kapitału udostępnionego na początku przez bank. Poprzez unieważnienie kredytu osoby takie zostaną pozbawione obowiązku dalszego spłacania kredytu (odsetek i pozostałych jego kosztów).
Podsumowując, jeśli kredytobiorca zdecyduje się zaskarżyć klauzule WIBOR zawarte w umowie kredytowej, może to prowadzić do różnych scenariuszy, w zależności od treści klauzul, kształtującego się obecnie jeszcze orzecznictwa, oraz indywidualnej decyzji orzekającego sądu.
Serwis mamnakaz.pl - Kancelaria WIBOR Wrocław, specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym umów kredytowych, szczególnie tych, które zawierają klauzule oparte na wskaźniku WIBOR.

Powrót do płynności finansowej dłużnika.

Z całą pewnością, warto jednak pomyśleć o zaskarżeniu klauzul WIBOR w sytuacji, gdy dłużnik ma problemy ze spłatą zobowiązań finansowych i musi wybrać które ze swoich zobowiązań będzie nadal realizował, a które musi sobie odpuścić. Przed podjęciem takiej decyzji warto swoją sprawę skonsultować z prawnikiem i wybrać te zobowiązania, kredytowe, których niespłacanie najłatwiej będzie obronić, a realizować te, których obrona będzie najtrudniejsza. Może się okazać, że dobrze podjęta decyzja spowoduje powrót do płynności finansowej gospodarstwa dłużnika, a na przyszłość nie wygeneruje dodatkowych kosztów, ponieważ Bank nie będzie mógł egzekwować roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej, w której obowiązki kredytobiorcy uzależnione od stawki WIBOR były nieprecyzyjne, nietransparentne i nieuczciwe.

Umowa WIBOR a nakaz zapłaty z banku

Jeśli już wcześniej podjąłeś taką decyzję, o zaprzestaniu spłacania rat kredytu zawierającego klauzulę WIBOR, może okazać się, że już niebawem powstanie potrzeba obronienia się przed roszczeniami Banku z tytułu takiej umowy. W takiej sytuacji możesz otrzymać z sądu nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym lub nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym. Wtedy musisz działać bardzo szybko. Trzeba złożyć odpowiedni środek zaskarżenia nakazu (sprzeciw od nakazu zapłaty lub zarzuty od nakazu zapłaty). W treści odwołania należy od razu powołać argumentację zmierzającą do wykazania istotnych braków związanych z klauzulą WIBOR oraz zmiennym oprocentowaniem kredytu.
Jeśli szukasz pomocy prawnej w sprawie zaskarżenia umowy kredytowej związanej z WIBOR, Serwis Mamnakaz.pl - Kancelaria WIBOR Wrocław oferuje kompleksowe usługi i doświadczenie w tym zakresie.