Masz nakaz zapłaty?

Masz nakaz zapłaty?

Zadzwoń - porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem!

Kontakt 600 700 827
Nakaz zapłaty to nie kolejne wezwanie do zapłaty.
 
Spotkałem się ostatnio z pytaniem dłużnika, który zastanawiał się nad tym czy nakaz zapłaty to kolejne wezwanie do zapłaty? Odpowiedziałem przecząco, bo zgodnie z tym co o nakazie zapłaty mówi kodeks postępowania cywilnego, nakaz zapłaty to szczególne orzeczenie zwykłego sądu rejonowego lub e-sądu. Potem odkryłem że firma windykacyjna Ultimo na swojej stronie przekonuje odwrotnie, że mianowicie nakaz zapłaty jest wezwaniem do zapłaty; sądowym wezwaniem do zapłaty. Zajmiemy się tym dysonansem i trochę przypomnimy czym jest nakaz zapłaty.
 
Opisywany artykuł ze strony firmy Ultimo nosi tytuł „Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co warto o nim wiedzieć?”. W artykule tym pada wyjaśnienie, że „Sądowe wezwanie – rozpoczyna już windykację prawną. Jest pierwszym etapem do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Sąd informuje bowiem o toczącej się sprawie, której finałem będzie wydanie tytułu wykonawczego, czyli nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności, która umożliwi komornikowi rozpoczęcie pracy.” A zatem autor uważa, że przed wydaniem tytułu wykonawczego, którym jest nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, mamy do czynienia tylko z sądowym wezwaniem do zapłaty. Jest to podejście co najmniej mylące, wprowadzające zamęt pojęciowy. Nie ma w procedurze cywilnej takiego pojęcia jak sądowe wezwanie do zapłaty. Jest nakaz zapłaty, który jest orzeczeniem sądowym. Może on być nieprawomocny w okresie w jakim przysługuje dłużnikowi prawo do wniesienia odwołania - sprzeciwu od nakazu zapłaty, ale od samego początku jest to orzeczenie sądowe, nakaz zapłaty, który lada chwila może stać się równym w swej mocy z wyrokiem sądowym.
 
Nakaz zapłaty to nie jest wezwanie do zapłaty.
 
Dlatego trzeba podkreślić, że nakaz zapłaty to nie jest kolejne wezwanie do zapłaty. Jest to coś kompletnie innego od wezwań do zapłaty które dłużnicy dostają od firm windykacyjnych. Doręczenie nakazu zapłaty rodzi olbrzymie skutki dla dłużnika, nie porównywalne z doręczeniem wezwania do zapłaty. Bezczynność w przypadku doręczenia wezwania do zapłaty nie jest w zasadzie niebezpieczna dla dłużnika. W rzeczywistości bowiem nie wiadomo jaki będzie kolejny krok windykatorów, wierzycieli. Mogą oni wysłać kolejne wezwanie do zapłaty, a mogą skierować sprawę do sądu, gdzie dłużnik dopiero podejmie właściwą obronę. Doręczonego nakazu zapłaty nie można natomiast już lekceważyć. W tym przypadku błąd nie będzie mógł zostać naprawiony. Bezczynność będzie brzemienna w skutkach, Prawomocny nakaz zapłaty , zaopatrzony w klauzulę wykonalności będzie mógł być podstawą przymusowej egzekucji komorniczej i np. licytacji majątku dłużnika. Tak doniosłe są różnice między wezwaniem do zapłaty a nakazem zapłaty.
 
Kiedy nakaz zapłaty?
 
Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a jednocześnie okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są wykazane załączonymi dokumentami, albo dokumentami wymienionymi w treści pozwu w przypadku postępowania prowadzonego przez e-sąd.
Ponadto, sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu szczególnymi dokumentami,a mianowicie: dokumentem urzędowym lub zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem lub wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, a ponadto także wekslem lub czekiem.
 
Kto najczęściej występuje o wydanie nakazu zapłaty?
 
Masowi wierzyciele, firmy windykacyjne i współpracujące z nimi fundusze wierzytelności. Do podmiotów tego ostatniego rodzaju należą największy tego typu fundusz w Polsce, czyli Prokura związana z wrocławskim Kruk SA, oraz Best, a także mniejsze fundusze Hoist, Horyzont, Kredyt Inkaso czy też Eos.
 
Czy nakaz zapłaty to komornik?
 
Nakaz zapłaty, jeśli jest prawomocny, może oznaczać rychłą już egzekucję komorniczą, a przynajmniej może oznaczać pojawienie się takiej możliwości po stronie wierzyciela. Nakaz zapłaty, zarówno w postępowaniu upominawczym, jak i nakazowym, bez klauzuli wykonalności nadanej przez sąd, nie jest tytułem wykonawczym. Egzekucja jest możliwa tylko na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności, co potwierdza jego skuteczność jako tytułu egzekucyjnego.
 
Po jakim czasie od wydania nakazu zapłaty komornik? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć, że dłużnik ma co do zasady, 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty na spłatę zadłużenia lub na zaskarżenie nakazu zapłaty. Po upływie tego okresu dłużnik powinien liczyć się z możliwością wszczęcia egzekucji w oparciu o nakaz zapłaty nawet w ciągu 3 -4 kolejnych tygodni. Oczywiście wszystko będzie zależało od determinacji wierzyciela, który wszak może nakaz zapłaty schować do umownej szuflady.
 
Pozostaje zatem jeszcze tylko jedno pytanie: Jak anulować nakaz zapłaty?
 
Anulowanie, czyli zaskarżenie i uchylenie nakazu zapłaty jest możliwe w ciągu zasadniczo 14 dni od dnia doręczenia nakazu przesyłką z sądu. Robi się to poprzez złożenie na piśmie Sprzeciwu od nakazu zapłaty, który to środek odwoławczy wnosi się bezpośrednio do sądu lub listem poleconym na adres sądu (w tym ostatnim przypadku istotna jest data stempla pocztowego).